Обадете ни се на +359 32 908 900 или пишете на e-mail info@tradeprint.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА “ИНПРИНТ” АД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

“ИНПРИНТ” АД е водеща и високо-технологично оборудвана печатница, съчетаваща под едно общо управление трите технологии на печат - офсетов с книговезница, флексо и дълбок печат, довършителни процеси. Дружеството има дългогодишен опит в областта на производството на книги, учебници и учебни пособия, рекламни материали, опаковки, етикети и други. Ние приемаме за свое задължение да работим така, че качеството и конкурентоспособността на продуктите, които продаваме на клиентите си постоянно да се подобряват и да са съизмерими с европейските и световни постижения.

На база натрупания опит, познания и добри практики ние се стремим така да управляваме своята стопанска, търговска и иновационно-инвестиционна дейност, така че да удовлетворяваме законовите изисквания и изискванията на нашите клиентите и останалите заинтересовани страни.

Нашите стратегически цели по управление на качеството са:

  • Запазване и увеличаване на пазарния дял на дружеството и финансова стабилност;
  • Повишаване на доверието към нас и повишаване удовлетвореността на нашите клиенти;

Смятаме, че основен инструмент за постигане нашите цели е внедрената Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. В тази връзка ръководството на дружеството поема следните ангажименти:

  • Да осигуряваме необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобряване на системата за управление на качеството, чрез осъществяване на мониторинг, анализ и ефективно управление на дейностите и процесите;
  • Да работим за повишаване на компетентността и отговорността на персонала, така че ясно да осъзнава своята решаваща роля и всеки съобразно своите правомощия, отговорности и компетентност да носи отговорност за качеството и съответствието на произвежданите продукти;
  • Непрекъснато да подобряваме на управлението, включително чрез обучение и осъзнаване на персонала, за изпълнение на целите и политиката по качеството, развитието и просперитета на „ИНПРИНТ” АД
  • Да подобряване на вътрешните и външни комуникации със всички заинтересовани страни;
  • Поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост и оптимизиране използвaнето на ресурси, за да бъдем конкурентно способни и да отговаряме.
  • Да създаваме взаимноизгодни отношения с доставчиците и всички наши партньори за подобряване на ефикасността от съвместните ни дейности.

Висшето ръководство на “ИНПРИНТ” АД поема ангажимента да подобрява постоянно ефективността на документираната и внедрена Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Висшето ръководство потвърждава ангажимента си периодично да прави преглед на ПОЛИТИКАТА по качеството и постоянно да информира работниците и служителите на фирмата за нейните мисия, визия и цели.

Компанията има внедрена Система за безопасност на храните съгласно изискванията на Закона за храните и международните стандарти НАССР и ISO 22000

ПРОДУКТИ

Other
Other
Other
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Flexo & roto print
Offset print
Offset print

НАГРАДИ

Награда Prize Pack за опаковка от триплекс.
Награда на конкурса OPPack на ExxonMobil Chemical Films за опаковка на сапуни "Арома".
Сребърна награда на конкурса OPPack на ExxonMobil Chemical Films за иновативна опаковка в категорията BicorTM.

bottomnew

 

Инпринт АД е високо технологично оборудвана печатница, съчетаваща под едно общо управление трите технологии на печат - офсетов с книговезница, флексо и дълбок печат, която предлага комплексно обслужване на своите настоящи и бъдещи клиенти.

Инпринт АД ©

Пловдив, България

За контакти

ИНПРИНТ АД 

ул. "Георги Трингов " 9 

4003 Пловдив

Тел.: 032 908 900 

Факс: 032 908 901

Email: info@tradeprint.org 

Email: dtp@tradeprint.org

Email: international@tradeprint.org

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ